16512

انحرافات پاشنه و مچ پا

انحرافات پاشنه

 انحرافات پاشنه یکی از اصلی‌ترین عوامل ساییدگی زود هنگام کفش می‌باشد که ممکن است به سمت داخل و یا خارج ایجاد شود. انحراف پاشنه به سمت خارج به همراه چرخش مچ پا به داخل را «هیل ولگوس» (Heel valgus) می‌گویند، این انحراف اکثراً در افراد دچار صافی کف پای شدید دیده می‌شود و در صورت عدم درمان، منجر به درد و التهاب در مچ پا و زانو شده و باعث ساییده شدن سمت داخلی زیره کفش در مدت کوتاه ‌گردد.

استفاده از کفی طبی مدیال وج با قوس طولی (کد 20600) طب و صنعت می‌تواند از عوارض ناشی از این انحراف پیشگیری نماید. ساختار این کفی به گونه‌ای است که با پر کردن قوس طولی و همچنین بالا آوردن لبه داخلی پا، مچ پا را در راستای صحیح خود قرار می‌دهد.

همچنین استفاده از کفی طبی مدیال وج با قوس طولی در افراد مبتلا به انحراف مچ پا، از عوارض ایجاد شده روی مچ پا، مفاصل زانو، کمر و عضلات ساق پا نیز جلوگیری می‌کند.

انحراف پاشنه به داخل که به همراه چرخش مچ به خارج ایجاد می‌شود «هیل وروس» (Heel Varus) نام دارد. این عارضه به طور معمول در افراد دارای قوس پای بیش از حد دیده می‌شود، در این افراد انحراف پاشنه به داخل منجر به ساییدگی زیره کفش در سمت خارج و همچنین پیچ خوردگی‌های مکرر پا خواهد شد.

برای جلوگیری از عوارض ناشی از هیل وروس می‌توان از کفی‌ طبی لترال وج با قوس طولی (کد 20700) طب و صنعت استفاده نمود. به طوری که با قرار دادن این کفی در کفش به راحتی این ارتوز قابل استفاده بوده و می‌تواند از عوارض «هیل وروس» به خصوص پیچ خوردگی پا جلوگیری به عمل آورد.

از کفی طبی مدیال وج با قوس طولی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از زانوهای ضربدری (Genu valgm) و از کفی طبی لترال وج با قوس طولی نیز می‌توان جهت جلوگیری از عوارض ناشی از زانوهای پرانتزی (Genu varum) استفاده نمود. در ضمن افرادی که مبتلا به انحراف مچ پا به داخل هستند و از صافی کف پا رنج می‌برند نیز می‌توانند از کفی طبی مدیال وج با قوس طولی استفاده نمایند.